Programes i Accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral

Línia 1: acompanyament a les persones en risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció.

Subvenciona els costos de la contractació per part de les empreses d’inserció, de persones tècniques d’acompanyament a la inserció que dugui a terme mesures de prospecció i acompanyament per a la inserció laboral, i/o d’acompanyament a la producció que dugui a terme mesures de formació en el lloc de treball. El número de persones tècniques per a les quals es rebrà la subvenció està en funció del grup d’acompanyament.

Línia 2: incentius a la contractació de persones en risc d’exclusió social per part de les empreses d’inserció.

Subvenciona la contractació per part de les empreses d’inserció, de persones que es troben en situació o greu risc d’exclusió social acreditada pels serveis socials o que reben la renda mínima d’inserció/Renda garantida de ciutadania, per un període mínim de tres mesos continuats de contractació.
Programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el cofinançament del Fons social europeu.