Administratiu/iva de suport

El lloc de treball de “Administratiu/va de suport” té com a finalitat realitzar les tasques administratives de seguiment, justificació i arxiu del Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció (POAI).

Requisits professionals

 • null
  Formación profesional en costura
 • null
  Experiencia mínima demostrable de al menos dos años en puesto similar.
 • null
  Persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball
 • null
  Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 • null
  Persones inscrites com a demandants d’ocupació
 • null
  Persones que no cobren prestació per desocupació
 • null
  Joves menors de 30 anys i els que compleixin els requisits del programa de garantia juvenil (menors de 25 anys, o menors de 30 si tenen alguna discapacitat).

Funcions com a Administratiu/va de suport

 • Gestionar a nivell administratiu els programes que es duen a terme a l’entitat, controlar tota la documentació del departament social i donar suport als equips d’inserció i d’educadors.
 • Donar suport i realitzar les gestions de comunicació internes i externes.
 • Manteniment de l’arxiu físic i digital.
 • Realitzar operacions d’enregistrament de dades en els aplicatius i programes corresponents.
 • Portar a terme tràmits de verificació de dades i documents.

Què oferim des de la Fundació Ared

 • Incorporació laboral immediata i contracte fins el 31/10/2021.
 • Grup i categoria professional: C. Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves famílies i d’altres en situació de risc.
 • Lloc de treball: Tècnic/a d’orientació laboral.
 • Vacants: 1.
 • Jornada: 1724 hores anuals.

Vols treballar a Salta?

Si t’agradaria formar part de l’equip de Salta:

Envia el teu currículum vitae a rrhh@fundacioared.org

Menú