Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE WEB http://www.fundacioared.org

Mitjançant la nostra Política de Privacitat informem als usuaris de la manera més clara i precisa possible de les degudes condicions d’ús d’aquest lloc web http://www.fundacioared.org.

L’accés al mateix implica l’acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses, pel que en cas de no acceptar les condicions aquí establertes, no haurà d’usar i/o accedir a aquest lloc. Per això és essencial que l’usuari conegui la informació que es recull en aquest espai web i com s’utilitza.

Directrius de privacitat
FUNDACIO PRIVADA ARED, informa als usuaris de la seva pàgina web web http://www.fundacioared.org, en funció del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, del contingut i directrius de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que, un cop llegida i acceptada, decideixin de forma expressa, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar FUNDACIO PRIVADA ARED les dades personals que són sol · licitats a través d’ pàgina web per rebre informació de les diverses prestacions de serveis / productes que s’ofereixen dintre de l’àmbit del web.

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris seran incloses en fitxers degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades i de què és titular FUNDACIO PRIVADA ARED amb CIF G62728183, i domicili social en Carrer ZAMORA 103-105 BJ – 08018 – BARCELONA (BARCELONA), amb la finalitat de potenciar i gestionar les relacions contractuals que s’estableixin així com per rebre informació publicitària periòdica sobre tots els nostres serveis.

A través d’aquest espai web no es recollirà cap dada personal sense el coneixement de l’usuari, ni es cedirà a tercers, llevat que així ho faci constar. Serà necessari completar totes les dades requerides en els formularis de forma autèntica, certa, concisa i actualitzada. En cas contrari, l’usuari serà l’únic responsable de la informació falsa o inexacta, reservant FUNDACIO PRIVADA ARED el dret a no acceptar el registre del mateix, o denegar el servei o producte la contractació se sol · liciti, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Exercici de Drets

Els usuaris podran exercitar els seus Drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició enviant un escrit a FUNDACIO PRIVADA ARED, mitjançant aquest mail ared@fundacioared.org en què haurà d’acreditar la seva identitat, contenir el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’usuari o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació si ESCAE, fonaments de suport, sol · licitud i documents que l’acrediten, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol · licitant. En cas que no es compleixin les condicions anteriors, s’atorgarà un termini perquè siguin esmenats els defectes. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es permetrà l’exercici del dret d’accés únicament quan la petició no reuneix les condicions prèviament descrites i no s’acrediti cap interès legítims a aquest efecte. No seran ateses les peticions de cancel · lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests prossegueixin la seva relació amb FUNDACIO PRIVADA ARED, si bé podran oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària relacionada amb els serveis propis oferts.

Mesures de seguretat
FUNDACIO PRIVADA ARED informa igualment que, en funcions del que estableix la legislació vigent, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garanteix la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es trobi exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tractant de garantir la confidencialitat de les dades, entès com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades, la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol · licitud d’un usuari autoritzat.

Navegació amb cookies
Aquest espai web pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeti obtenir la següent informació:
– La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar aquest allotjament web.
– El disseny de continguts que l’usuari va escollir en suport a la primera visita a aquest allotjament web.
– Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
Aquesta informació s’utilitza únicament i exclusivament per facilitar la navegació a l’usuari. El mateix té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos, impedeixi el bon funcionament del lloc.

Enviament d’informació publicitària
En funcions del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, modificada per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, general de telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present Política de Privacitat suposa el consentiment exprés per a la recepció d’informació publicitària dels serveis oferts al portal, així com altres comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles.

En cas de no desitjar aquests enviaments s’ha d’adreçar un escrit a FUNDACIÓ PRIVADA ARED per correu electrònic a l’adreça ared@fundacioared.org

Enllaços
Aquest lloc web pot incloure enllaços o híper enllaços a altres pàgines web http://www.fundacioared.org que poden ser d’interès per als usuaris. Aquesta Política de Privacitat només és aplicable a l’espai web de FUNDACIO PRIVADA ARED i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest
lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres llocs web http://www.fundacioared.org.

Contacte
Si l’usuari té algun dubte, pregunta o suggeriment sobre les directrius exposades en aquesta Política de Privacitat, pot posar-se en contacte amb FUNDACIO PRIVADA ARED per mitjà del formulari destinat a aquest efecte o mitjançant correu electrònic: ared@fundacioared.org