Transparència

Fundació Ared, entitat compromesa en comunicar d’una forma clara el seu objectiu i els valors socials que defensa.

Compromesa amb els valors socials que defensa

La Fundació Ared és una entitat especialment compromesa en comunicar d’una forma clara el seu objectiu i els valors socials que defensa.

Origen dels recursos

Públics

Propis

Privats

Destinació del recursos

Programes i projectes

Administració

Captació

*Dades correspondents a l’exercici de qualitat SIG

Balanç Social 2021

Pla Estratègic 2021-2024

Pla d’igualtat

Memòries anuals

Canal de denúncies

Aquesta aplicació permet que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que atenent al seu criteri, consideri que resulten irregulars o delictius.

Estatuts de la Fundació Ared

Principals punts dels Estatuts

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La Fundació es denomina “Fundació Privada Ared”.

La Fundació té com a finalitat promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en situació de risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia mitjançant processos de formació i acompanyament integrals. Treballem per incorporar al mercat laboral persones amb especials dificultats per accedir a ell, de manera personalitzada i posant a la seva disposició estructures adaptades a les seves necessitats. Ens coordinem amb altres entitats per sensibilitzar les institucions i la societat sobre la realitat de l’exclusió social.

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les següents activitats:

  • Activitats d’acompanyament social
  • Activitats de formació
  • Activitats d’inserció
  • Activitats per a la sostenibilitat i la sensibilització social
  • Activitats de millora dels processos

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. Està integrat pel capital fundacional, la donació inicial i tots els béns i drets de contingut econòmic que rebi la Fundació per incrementar aquest capital. A més, tots els rendiments, fruits, rendes i productes incorporats al patrimoni.

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat pot nomenar un/a director/a que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació i executi els acords presos en el Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió, la dissolució o l’extinció de la Fundació amb l’autorització del Protectorat, d’acord amb la legislació aplicable.

Sistema Integral de Gestió (SIG)

Disposem d’un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat (certificat basat en la normativa ISO 9001:2015), el qual es complementa amb la gestió de prevenció de riscos laborals i amb el compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal. Cal destacar la implicació de tots els professionals i el treball en equip per poder mantenir la certificació de Qualitat i complir amb tota la normativa vigent d’aplicació.