Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones dependents en Institucions socials

 • Data inici: 3 de maig de 2021
 • Data final: 29 de setembre de 2021
 • Horaris lectius (duesopcions):          
  • Opció 1ª: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores
  • Opció 2ª: De dilluns a divendres de 15 a 21 hores
 • Hores totals: 506 hores.

Competència general

Atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Mòduls formatius que composen el certificat de professionalitat i hores per mòdul

 1. Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents: 30 hores.
 2. Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions: 70 hores.
 3. Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions: 70 hores.
 4. ntervenció en l’atenció sociosanitària en institucions: 70 hores.
 5. Animació social de persones dependents en institucions: 30 hores.
 6. Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions: 50 hores.
 7. Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions: 50 hores.
 8. Formació complementària: 20 hores.
 9. Competències personals per a l’ocupació: 36 hores.
 10. Mòdul de pràctiques professionals no laborals: 80 hores.

Sent apte en tots el mòduls formatius s’obté el certificat de professionalitat de nivell 1.

Requisits de formació d’accés dels alumnes (cal disposar d’un)

 • Estar en possessió del títol de Graduat Escolar (EGB).
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Certificat d’haver superat les proves de competències clau en un altre centre.

Les persones que no puguin acreditar documentalment un d’aquests requisits hauran de demostrar tenir les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació. En aquests casos, els/les interessats/des hauran de superar unes proves d’avaluació de les competències clau de llengua castellana i de matemàtiques.

Per a participal a la selecció cal aportar

 • DNI o NIE en vigor.
 • Document de la Demanda d’Ocupació (DARDO) en vigor.
 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Original del document de requisits de formació d’accés al curs o fotocòpia compulsada (veure apartat corresponent).
Menú